Integritetspolicy

Introduktion

Vi på Let’s deal värnar om våra användares integritet och vi arbetar därför aktivt för att skydda de personuppgifter vi behandlar i vår verksamhet.

Denna Integritetspolicy förklarar hur och varför Let’s deal behandlar personuppgifter. Den förklarar också hur vi arbetar för att skydda våra användares integritet och vad du har för rättigheter vad gäller vår behandling av personuppgifter.

Viktiga definitioner

Personuppgift
Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Exempel på personuppgifter är ditt namn, adress, telefonnummer, mejladress, information om ditt betalkort, IP-adress etc.
Behandling
En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempel på behandlingar är insamling, lagring, publicering, användning, redigering, radering etc.
Personuppgifsansvarig
En fysisk eller juridisk person som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
Personuppgiftsbiträde
En fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
Registrerad
Den identifierade eller den identifierbara individ som personuppgifterna hör till.
Personuppgiftsbiträdesavtal
Ett avtal eller annan rättsakt mellan personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet som anger behandlingens ändamål, typen av personuppgifter behandlade, kategorier av registrerade och den personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter.
Partner
En av Let’s deal kontrakterad juridisk eller fysisk person som erbjuder eller säljer varor och/eller tjänster via Let’s deals plattformar.
Laglig grund
För att Let’s deal ska ha tillåtelse att behandla personuppgifter krävs stöd i den nya Dataskyddsförordningen. Ett sådant stöd kallar vi för laglig grund.

Mer om laglig grund för Let’s deals behandling av personuppgifter

Let’s deal behandlar personuppgifter enligt lag, vilket innebär att vi har laglig grund för vår behandling av personuppgifter. Vilken eller vilka lagliga grunder vi har beror på vilken typ av behandling det rör sig om. Om du vill veta mer om vilka lagliga grunder som kan vara aktuella, klicka här.

De lagliga grunder som Let’s deal använder sig av är de följande:

Samtycke
När du som användare ger Let’s deal ditt samtycke för en specifik behandling av dina personuppgifter.
Avtalsmässiga förpliktelser
Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och Let’s deal.
Berättigat intresse
Då behandlingen är nödvändig för Let’s deals berättigade intressen och att individens intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre.
Rättslig förpliktelse
Då behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse föreskriven av antingen svensk lag eller av EU-rätt.

Ibland har Let’s deal flera lagliga grunder för att behandla personuppgifter. T.ex. kan Let’s deal behandla personuppgifter grundat på samtycke samtidigt som vi är skyldiga enligt lag att behandla personuppgifter. Detta innebär att även om samtycket återkallas kan Let’s deal fortsätta behandla personuppgifterna om vi har en annan laglig grund för vår behandling.

Varför behöver Let’s deal behandla personuppgifter?

Vi på Let’s deal vill fortsätta kunna erbjuda våra användare och kunder så bra deals som möjligt även i framtiden. Vi vill även kunna erbjuda dig en optimal användarupplevelse när du nyttjar någon av Let’s deals tjänster. För att kunna göra detta behöver Let’s deal behandla personuppgifter för en rad olika ändamål, nämligen de följande:

För att kunna genomföra den avtalade prestationen
Let’s deal behandlar personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster och produkter. T.ex. behandlar Let’s deal personuppgifter för att kunna leverera produkter köpta via Let’s deal och för att kunna erbjuda våra inloggade användare våra tjänster utifrån det användaravtal som ingås mellan Let’s deal och en användare.
För att kunna personalisera våra tjänster
Let’s deal strävar efter att kunna erbjuda våra användare rekommendationer och anpassade tjänster baserat på vad den enskilda användaren har för preferenser, exempelvis baserat på tidigare beteende när man använt Let’s deals tjänster. Let’s deal vill kunna exkludera innehåll av våra tjänster som du saknar intresse för. För att kunna göra detta behöver vi behandla personuppgifter för att förstå vad du som användare finner intressant.
För att kunna föra statistik över hur våra tjänster används i förbättringssyfte
Det är av stor vikt för Let’s deal att hela tiden utveckla våra tjänster så att de anpassas efter våra användares önskemål. En viktig del i detta utvecklingsarbete innefattar att förstå hur våra användare interagerar med Let’s deals tjänster. Därför behandlar vi personuppgifter, inkluderat användar-ID, IP-adresser och användarbeteende.
För att genomföra felsökning och för att motverka missbruk av våra tjänster
Let’s deal behandlar personuppgifter, inkluderat användar-ID, IP-adress och mejladress, för att kunna genomföra felsökning i våra system. Denna behandling genomförs för att kunna upptäcka vilka av våra användare som blivit påverkade av eventuella fel i våra system och för att Let’s deal ska kunna erbjuda en adekvat nivå av IT-säkerhet.

Let’s deal behandlar även personuppgifter för att motverka missbruk av våra tjänster. Exempel på sådana missbruk kan vara försök till obehöriga intrång i våra användarkonton, bedrägerier, spam eller andra typer av illasinnade beteenden.
För att kunna genomföra riktad marknadsföring
Let’s deal vill kunna erbjuda våra användare användbar och relevant marknadsföring. I de fall Let’s deal inte har annonser på vår egen plattform samarbetar vi med annonstjänster för att kunna erbjuda marknadsföring på andra webbsidor baserat på våra användares tidigare intressen och beteende.

För att kunna genomföra riktad marknadsföring som är relevant för våra användare när de navigerar på andra webbsidor behöver Let’s deal ha ditt samtycke för denna typ av behandling av personuppgifter. Om vi inte har ditt samtycke kommer vi inte dela dina personuppgifter med någon tredje part för att erbjuda riktad marknadsföring.
För att kunna erbjuda marknadsföring via mejl och push-notiser
Let’s deal skickar ut nyhetsbrev via mejl till de som samtyckt till detta men även till aktiva användare eller aktiva kunder. Utskicken till aktiva användare och aktiva kunder inkluderar behandling av mejladress. Let’s deal kan även komma att skicka push-notiser på din enhet om du gett ditt samtycke till ett sådant utskick.

Om du inte längre vill vara föremål för utskick av nyhetsbrev via mejl, kan du klicka här.
För att sluta få push-notiser måste du stänga av detta på din enhet. Instruktioner finns här
För att mäta effektiviteten av vår marknadsföring på andra webbsidor
Let’s deal använder sig av olika tjänster för att mäta effektiviteten av marknadsföring som gjorts via andra webbsidor och kanaler än Let’s deal. Denna mätning kan omfatta hur många av våra användare som kom via en specifik annons eller kampanj. För att Let’s deal ska kunna genomföra denna typ av mätning behöver vi ditt samtycke.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar Let’s deal?

För att Let’s deal ska kunna erbjuda dig som användare en optimal upplevelse behöver vi behandla olika typer av information, inkluderat personuppgifter. De personuppgifter som behandlas av Let’s deal är uppdelade i tre kategorier:

Information som du själv ger till Let’s deal
När du skapar ett användarkonto hos Let’s deal kommer du att dela med dig av personuppgifter såsom mejladress, namn, postnummer, kön samt födelseår. Behandlingen av dessa personuppgifter görs för att kunna erbjuda funktionalitet av ditt användarkonto och för att kunna erbjuda de tjänster som avtalet om att skapa ett användarkonto föreskriver. Kortfattat genomförs denna behandling för att Let’s deal ska kunna utföra sina avtalsmässiga förpliktelser gentemot dig som kontoinnehavare. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål lagras fram till dess att du själv tar bort ditt användarkonto, Let’s deal tar bort ditt användarkonto eller fram till dess att Let’s deal inte längre har en laglig grund för fortsatt behandling.

Let’s deal behandlar även personuppgifter för att kunna genomföra sina avtalsmässiga förpliktelser gentemot dig som kund. T.ex. behöver Let’s deal behandla dina personuppgifter för att du ska kunna betala för en vara eller tjänst eller för att vi ska kunna leverera en produkt till dig. De personuppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål inkluderar ditt namn, mejladress, adress och telefonnummer. Behandlingen pågår fram till dess att köp eller leverans genomförts, med en ytterligare lagringstid om 36 månader för att Let’s deal ska kunna hantera reklamationer och andra konsumentskyddsrelaterade tjänster.

Den behandling som görs under de ytterligare 36 månaderna grundas på en rättslig förpliktelse.

När du kontaktar Let’s deal, exempelvis vår kundtjänst, kan du komma att dela personuppgifter med oss, beroende på vad ditt specifika ärende handlar om. Behandlingen för detta ändamål grundas på Let’s deals berättigade intresse av att erbjuda användare och kunder en servicefunktion gällande olika ärenden. Behandlingen kan också grundas på ett avtal mellan Let’s deal och dig, beroende på i vilken egenskap du kontaktar Let’s deal, som kund eller som en person som har allmänna frågor om Let’s deals tjänster. Personuppgifterna som behandlas för detta ändamål lagras bara under den tid som är nödvändig för att kunna hantera ärendet.

När du ger feedback på en deal eller om vår kundtjänsts bemötande kan du komma att dela personuppgifter med Let’s deal. Vad du delar med oss beror på vad du väljer att inkludera i din feedback. Om du väljer att dela personuppgifter via våra feedback-funktioner kommer Let’s deal att behandla dessa grundat på Let’s deals berättigade intresse bestående av att kunna utvärdera Let’s deals service-funktioner. Personuppgifterna kommer bara att bli lagrade fram till dess att feedbacken blivit insamlad och anonymiserad, vilket ska ske då vi tagit del av din feedback.

När du nyttjar din ångerrätt eller om du reklamerar en vara hos oss kan Let’s deal behöva behandla ditt konto-nummer för att göra återbetalningar till dig. Sådana återbetalningar kan vara nödvändiga ifall en partner inte kunnat prestera sina förpliktelser gentemot dig som kund eller då den tjänst eller produkt du köpt inte överensstämmer med dina förväntningar och du enligt gällande konsumentlagstiftning har rätt att göra en reklamation. Denna behandling av personuppgifter grundas på de avtalsmässiga förpliktelser som Let’s deal har gentemot dig som kund. I vissa fall kan behandlingen även grundas på en rättslig förpliktelse, nämligen för att Let’s deal ska kunna fullgöra sina konsumentskyddsrelaterade skyldigheter. Personuppgifterna lagras fram tills återbetalning gjorts. Därefter ska behandlingen upphöra om inte Let’s deal har en annan laglig grund för sin behandling.
Information om hur våra användare använder våra tjänster
När du använder Let’s deals tjänster samlar vi information om vilka delar av våra tjänster du använder samt hur dessa tjänster används. Den information som vi behandlar kan inkludera personuppgifter, som i sin tur kan delas in i fyra kategorier:
Information om din enhet
Genom att använda tekniska loggar och andra verktyg registrerar Let’s deal information om vad för enhet du använder, exempelvis vilken tillverkare din enhet har, vilket operativsystem din enhet använder samt vilken version din webbläsare har. Let’s deal samlar även in information om din uppkoppling till våra tjänster. Sådan information inkluderar bland annat IP-adress.

Denna behandling möjliggör för Let’s deal att anpassa sättet våra tjänster visas för dig så att det överensstämmer med din enhet, din uppkoppling samt din användarsituation. Denna behandling av personuppgifter grundas på Let’s deals berättigade intresse att kunna erbjuda en fungerande tjänst. Behandlingen för detta ändamål pågår max i 36 månader från och med den tidpunkt då du senast interagerade med Let’s deals tjänster.

Behandlingen av personuppgifter för detta ändamål grundas på Let’s deals berättigade intresse att kunna erbjuda en säker tjänst och behandlingen är begränsad till att pågå i max 30 dagar.

Behandlingen av personuppgifter för att motverka missbruk av våra tjänster grundas på Let’s deals berättigade intresse bestående av att kunna motarbeta yttre hot mot vår säkerhet. Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål under 6 månader.
Information om hur våra användare använder våra tjänster
Let’s deal samlar in information om hur våra användare interagerar med våra tjänster för att kunna utveckla och förbättra användarupplevelsen. För detta ändamål behöver Let’s deal behandla personuppgifter, inkluderat IP-adresser, användarbeteende och användarintressen.

Let’s deal behandlar personuppgifter för detta ändamål för att kunna skapa en grund för att kunna utveckla och förbättra våra tjänster, vilket i förlängningen till en förbättrad användarupplevelse. Behandlingen av personuppgifter sker i detta fall grundat på Let’s deals berättigade intresse bestående av att kunna utvärdera och förbättra våra tjänster och produkter. Behandlingen är begränsad i tid till att maximalt pågå i 24 månader.

Du har rätt att bli undantagen från denna typ av behandling från och med 25 maj 2018 via denna sida.

Information om hur våra användare använder våra tjänster behandlas även för att personalisera våra tjänster samt mejlutskick till dig. Personaliseringen av dessa delar av våra tjänster görs för att du ska visas innehåll som är relevant för dig. De personuppgifter som behandlas för detta ändamål är din mejladress, ditt användar-ID, din IP-adress, ditt användarbeteende och din tidigare köphistorik hos Let’s deal.

Behandlingen av personuppgifter för att kunna personalisera Let’s deals tjänster grundas på Let’s deals berättigade intresse bestående av att kunna erbjuda våra användare en optimal upplevelse av våra tjänster. Vi behandlar bara dina personuppgifter under 12 månader för detta ändamål. Om du inte vill vara föremål för denna typ av behandling kan du från och med 25 maj 2018 välja att avstå från denna via denna sida.
Information om din geografiska position
Let’s deal har möjlighet att erbjuda tjänster anpassade till var du befinner dig, men då behöver vi ditt samtycke. Om du inte gett ditt samtycke kommer Let’s deal inte att samla in din geografiska position, såvida vi inte har en annan laglig grund för att göra det.

De personuppgifter som omfattas av denna behandling är din IP-adress och din geografiska position. Behandlingen pågår fram till dess att du återkallar ditt samtycke eller fram till dess att Let’s deal saknar laglig grund för behandlingen. Från 25 maj 2018 kan du följ denna länk om du vill ge ditt samtycke eller återkalla ditt samtycke.
Cookies och annan lokal lagring av data
När du använder Let’s deals tjänster använder vi oss av cookies och annan typ av lokal lagring av data. Let’s deal använder cookies för att erbjuda en fungerande webbsida, för att samla in och analysera hur våra användare interagerar med våra tjänster och, i det fall du gett ditt samtycke, för att kunna ge dig relevant marknadsföring på andra webbsidor.

Klicka här för att komma till Let’s deals Cookie-policy där du kan läsa mer om hur vi använder oss av cookies och annan lokal lagring av data.
Information från andra aktörer
Det förekommer att Let’s deal får personuppgifter från andra aktörer och inte direkt från dig som användare. Detta kan förekomma då myndigheter kontaktar Let’s deal med viss typ av information, eller om en betaltjänst vidarebefordrar betalningsinformation till Let’s deal.

Personuppgifter under denna kategori kan komma att omfatta personuppgifter såsom uppgifter kopplade till ditt köp, till exempel betalningsmetod, köpt produkt, pris etc. Eftersom flödet in av information inte styrs av Let’s deal kan vi inte ge en uttömmande lista över vilka typer av personuppgifter som kan förekomma. Därmed kan vi inte heller ange vilken laglig grund som kommer att tillämpas vid behandling av sådana personuppgifter. Om du har frågor rörande denna typ av situationer, kontakta gärna vår kundtjänst så hjälper de dig vidare.

Vilka delar Let’s deal dina personuppgifter med?

Vid vissa tillfällen behöver Let’s deal dela information, inkluderat personuppgifter, med partners och andra tjänsteleverantörer. Let’s deal kommer vara transparenta med vilka personuppgifter vi delar och med vem vi delar dessa personuppgifter. Let’s deal vidtar även en rad försiktighetsåtgärder, anpassat efter vem Let’s deal delar personuppgifterna med. Detta för att säkerställa att dina personuppgifter inte behandlas för andra ändamål än avsett.

Let’s deal kan komma att dela personuppgifter med tredje part som agerar i rollen som personuppgiftsbiträden, vilket innebär att denna tredje part behandlar personuppgifter för Let’s deals räkning. Personuppgiftsbiträden är föremål för sekretess och är de är inte tillåtna att behandla personuppgifter för Let’s deals räkning för andra ändamål än för att leverera de överenskomna tjänsterna till Let’s deal.

För att säkerställa att Let’s deals personuppgiftsbiträden följer relevant lagstiftning inleder vi processer att ingå särskilda avtal med personuppgiftsbiträden. Sådana avtal, kallade personuppgiftsbiträdesavtal, syftar till att säkerställa att personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för Let’s deals räkning enbart för de överenskomna ändamålen.

Det förekommer även fall då Let’s deal delar personuppgifter med tredje part som inte ska ses som personuppgiftsbiträden. Vid sådana fall kommer vi att vara transparenta om hur och varför vi delar personuppgifter med en sådan part. Ett exempel på en sådan situation är då en kund köpt en deal som kvalificerar sig för Rot- eller Rutavdrag. Då behöver partnern som ska utföra tjänsten en verifikation från Let’s deal som innehåller personuppgifter. Denna verifikation behöver partnern för att sköta ärenden med Skatteverket. Let’s deal delar i dessa situationer personuppgifter för kund och partners skull, nämligen för att dessa ska kunna dra nytta av Rot- eller Rutavdrag.

Hur säkerställer Let’s deal uppgiftsminimering?
Let’s deal kommer endast att behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet för vilket de behandlas. Let’s deal arbetar aktivt och systematiskt för att säkerställa att överflödiga personuppgifter undantas från vår behandling.
Hur länge lagrar Let’s deal dina personuppgifter?
Let’s deal behandlar dina personuppgifter endast under den tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla ändamålet med varför personuppgifterna behandlas eller under en sådan tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Behandling för att uppfylla en rättslig förpliktelse utgörs av fall då Let’s deal behöver spara verifikationer för bokföringssyften, eller då Let’s deal behöver spara kunduppgifter för att kunna tillgodose reklamationer och andra konsumentskyddande åtgärder.
Var behandlar Let’s deal personuppgifter?
Let’s deal strävar efter att endast behandla personuppgifter inom EU eller inom EES-området. Vid vissa fall förekommer det att Let’s deal eller Let’s deals partners har sina servrar belägna utanför EU eller EES-området. Vid sådana fall inleder Let’s deal processer att ingå speciella personuppgiftsbiträdesavtal som är anpassade till en behandling utanför EU eller EES-området.

Oavsett var dina personuppgifter behandlas vidtar Let’s deal åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter inte behandlas för andra ändamål än vad som är överenskommet.
Hur arbetar Let’s deal för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas?
Let’s deal vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett adekvat skydd för dina personuppgifter. Let’s deal använder IT-system som erbjuder en adekvat nivå av säkerhet och vi har dessutom implementerat organisatoriska rutiner för att se till så att dina personuppgifter skyddas.

Let’s deal arbetar även med att begränsa våra anställdas tillgång till personuppgifter. Vårt mål är att endast de anställda som behöver tillgång till personuppgifterna ska ha tillgång till dessa.
Dina rättigheter (Gäller fr.o.m. 2018-05-25)
Från och med 25 maj 2018 kommer du som inloggad användare ha följande rättigheter:
  • Att begära och få ut ett utdrag över vilka personuppgifter Let’s deal behandlar om dig med de begränsningar som tillkommer enligt lag. Denna rätt kan nyttjas en gång per kalenderår och individ. Fler utdrag än ett per kalenderår kan komma att förenas med en administrationskostnad.
  • Att begära att Let’s deal redigerar personuppgifter som rör dig i enlighet med lag.
  • Att få sina personuppgifter raderade i den mån denna möjlighet finns enligt lag.

Efter att ha gett Let’s deal ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta samtycke kopplat till en viss typ av behandling av personuppgifter. Följden av att du återkallar ditt samtycke blir att Let’s deal upphör med den behandling som samtycket rör, men bara om vi saknar annan laglig grund för behandlingen.

Let’s deal kan fortsätta sin behandling av personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att följa relevant lagstiftning. Därigenom kan dina rättigheter under detta avsnitt begränsas av lag.

När Let’s deal behandlar personuppgifter grundat på Let’s deals berättigade intresse har du i vissa fall rätt att bli undantagen från sådan behandling. Om du begär att bli undantagen från en sådan typ av behandling behöver Let’s deal visa dig varför Let’s deals berättigade intresse väger tyngre än dina “enskilda intressen”, speciellt med hänsyn taget till hur stort intrånget på dina rättigheter och friheter är.

Om du vill utnyttja någon av dessa rätter, var god skicka en förfrågan till privacy@letsdeal.se. När du skickar en sådan förfrågan kommer du att behöva identifiera dig själv genom att skicka in en fotokopia på antingen ditt körkort, ditt pass, ID-kort eller annan dokumentation som styrker din identitet.

Ändringar i denna Integritetspolicy
Let’s deal kommer kontinuerligt att uppdatera denna Integritetspolicy för att säkerställa att den överensstämmer med de tjänster som Let’s deal erbjuder. Den senaste versionen kommer att vara tillgänglig på letsdeal.se
Kontaktuppgifter
Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller om hur vi behandlar personuppgifter, var god kontakta vår kundtjänst på kundtjanst@letsdeal.se Du kan även kontakta Datainspektionen om du vill framföra klagomål avseende Let’s deals behandling av personuppgifter.

Logga in

Inget konto?

Skapa ett konto här.

Facebook-inloggning


Behöver du hjälp?

Har du glömt ditt lösenord kan få ett nytt här

Om du har andra problem med inloggning, tveka inte att kontakta oss via vår kundtjänstsida

loader

Få nyhetsbrevet

För att undvika att missa en bra deal!

Klockor, Hamburgare, Magretheskålar